NonHazCity – Innovative management solutions for minimizing emissions of hazard­ous substances from urban areas in the Baltic Sea (#R010)

NonHazCity-hanke keskittyy haitallisten aineiden kartoittamiseen ja niiden haittojen vähentämiseen kaupunkiympäristössä. Hankkeessa kartoitetaan mistä eri toiminnoista ja alueilta haitallisia aineita pääsee ympäristöön. Tarkastelun kohteena ovat mm. kunnalliset jätevedet sekä hulevedet. Hankkeessa etsitään innovatiivisia ratkaisuja haittojen vähentämiseen niin pienyrityksissä, kaupungin toiminnoissa kuin yksityistalouksissakin.

Yksityistaloudet, kunnat ja pk-yritykset ostavat ja kuluttavat paljon haitallisia aineita, jotka päätyvät jätevesiin ja lopulta Itämereen. NonHazCity-hanke pureutuu juuri tähän aiheeseen ja keskittyy erityisesti sellaisiin haitallisten aineiden päästöihin, joita syntyy päivittäisten ostopäätösten perusteella, mutta myös julkisten hankintaprosessien kautta. Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta aiheesta ja tarjota lisäksi konkreettisia työkaluja kemikaalikuorman vähentämiseen kunnissa, yksityistalouksissa ja pk-yrityksissä.

Turun ammattikorkeakoulu vastaa hankkeen jalkauttamisesta Suomessa. Turun AMK tekee hankkeessa tiivistä alueellista yhteistyötä ja Turun kaupunki on yksi hankkeen tärkeimmistä yhteistyökumppaneista Suomessa. Turun kaupungin organisaatiosta Vesiliikelaitos, ympäristönsuojelutoimisto, jätevedenpuhdistuslaitos sekä hankinta- ja logistiikkakeskus ovat hankkeessa liitännäispartnereina. Kansallisena avainkumppanina toimii TUKES. Turun ammattikorkeakoulu tekee yhdessä Turun kaupungin kanssa mm. haitallisten aineiden kartoitusta, laatii ohjeistusta ja antaa koulutusta haitallisten aineiden käytöstä alueen pienyrityksille sekä laatii kaupungin kanssa kemikaalitoimintasuunnitelman ”Chemical Action Plan”. Opiskelijoille hanke tarjoaa hyviä mahdollisuuksia mm. toimia pienyritysten kanssa.

Kansainvälisessä hankkeessa partnereita on yhteensä 18. Mukana on 10 kaupunkia Ruotsista, Baltian maista, Puolasta ja Saksasta. Yliopistoyhteistyöt tehdään Ruotsin maatalousyliopiston (Swedish University of Agricultural Sciences), Gdanskin Yliopiston sekä Saksalaisen Institute of Applied Ecologyn (IFAOE) kanssa.

Hanke on osa EU:n Itämeristrategien jalkauttamista ja hankkeelle on myönnetty strategian lippulaivaprojekti -status.

Hankkeen kesto: 03/2016 – 02/2019

Hankkeen kokonaisbudjetti: 3.5 M€

Euroopan aluekehitysrahasto: 2.8 M€

combined-logos

 

Partners

European Regional Development Fund