Mihin kestäviä julkisia hankintoja tarvitaan?

Kunnat ovat merkittäviä paikallisia, alueellisia sekä kansallisia taloudellisia toimijoita, joiden hankintaperiaatteet sanelevat monen yrityksen toimintaa. Kuntien hankinnoilla on suora vaikutus ympäröivään luontoon sekä asukkaiden ja työntekijöiden terveyteen. Kestävien julkisten hankintojen kautta voidaan vähentää asukkaiden ja työntekijöiden altistumista haitallisille kemikaaleille sekä vähentää ympäristöä rasittavaa kemikaalikuormitusta. Lisäksi kestävillä julkisilla hankinnoilla voidaan ohjata yrityksiä vähentämään kemikaalikuormaansa ja rohkaista yrityksiä lisäämään mahdollisimman vähän kuormittavia vaihtoehtoja valikoimiinsa.

Kestävät hankintakriteerit ovat tehokas tapa paitsi vähentää haitallisia kemikaaleja sisältäviä tuotteita tai palveluita myös lisätä näiden tuotteiden/palveluiden kysyntää. Lisääntynyt kysyntä kasvattaa mahdollisimman vähän haitallisia kemikaaleja sisältävien tuotteiden tai palveluiden kustannushyötyjä ja houkuttelevuutta yritysten näkökulmasta sekä avaa lisäksi ovia uusille yritystoimijoille, jotka pyrkivät aktiivisesti vähentämään kemikaalikuormaansa.

Millainen kemikaalikuormaa vähentävän julkisen hankintakriteeristön tulisi olla?

Haitallisia kemikaaleihin pureutuvassa hankintakriteeristössä tulee pyrkiä edistämään sellaisten tuotteiden hankintaa, joista koituu mahdollisimman pieniä terveys- tai ympäristöhaittoja. On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että kriteeristön tulee nojata yleisesti käytössä oleviin hankintaperiaatteisiin, kuten esimerkiksi syrjimättömyyden periaatteeseen, tasapuolisuuteen, läpinäkyvyyteen sekä suhteellisuuteen.

NonHazCity -hanke tekee tiivistä yhteistyötä Turun kaupungin hankinta- ja logistiikkakeskuksen kanssa. Tavoitteena on tarkastella Turun kaupungin kalustehankintoja  ja laatia ohjeistus, jossa haitallisten kemikaalien vähentäminen on yksi tärkeä kriteeri uusia kalustehankintoja tehtäessä.