Kokie teisės aktai reglamentuoja šių medžiagų naudojimą?

Kai kurių cheminių medžiagų žalingas poveikis sveikatai bei aplinkai buvo įrodytas ir jų naudojimas gaminiuose Europos Sąjungos ar net pasaulio mastu yra uždraustas. Kiti chemikalai įvardijami kaip galimai kenksmingi ir jų naudojimas yra uždraustas/ribojamas tik tam tikrose gaminių grupėse pvz., vaikų žaisluose ar kosmetikoje. Kitais atvejais, kai pavojus sveikatai yra įtariamas, tačiau galutinai neįrodytas, cheminės medžiagos gali būti naudojamos įvairiuose produktuose.

Europos Sąjungos teisės aktas Apibūdinimas
Reglamentas dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) Šis reglamentas yra vienas svarbiausių dokumentų, reglamentuojančių bendrą cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo ir autorizacijos sistemą. Pagal reglamentą, informacija apie cheminių medžiagų keliamą riziką ir jos valdymą turi būti teikiama visuose gamybos proceso etapuose, t.y. visoje grandinėje gamintojas-vartotojas. Taikant REACH taip pat reikalaujama, kad chemines medžiagas arba jų mišinius savo gamybinėje arba profesinėje veikloje naudojančios įmonės ar asmenys perduotų informaciją cheminių medžiagų gamintojams arba Europos cheminių medžiagų agentūrai (ECHA).
Cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamentas (CLP) Šiuo reglamentu ankstesni ES teisės aktai suderinti su visuotinai priimta cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema (GHS). GHS yra Jungtinių Tautų sistema, kurios tikslas – nustatyti pavojingas chemines medžiagas ir informuoti vartotojus apie jų keliamus pavojus. GHS yra priimta daugelyje pasaulio šalių ir dabar ja remiamasi nustatant tarptautines ir nacionalines pavojingųjų krovinių gabenimo taisykles. Vienodas ženklinimas užtikrina, kad darbuotojai ir vartotojai supratų chemikalų keliamą pavojų.
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl kosmetikos gaminių Nr. 1223/2009 Šis teisės aktas numato kosmetikos gaminių, platinamų ES, reguliavimą. Įstatyme pateikiamas draudžiamų ir ribojamų pavojingų cheminių medžiagų sąrašas.
Žaislų saugos direktyva 2009/48/EC  Įstatymas riboja tam tikrų cheminių medžiagų kiekį žaisluose.
Ploviklių reguliavimo direktyva  Nr. 648/2004 Teisės aktas užtikrina didesnę aplinkos apsaugą dėl skalbikliuose naudojamų kenksmingų chemikalų poveikio. Direktyva įteisina alergijas sukeliančių cheminių medžiagų ženklinimą.
Biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo direktyva Nr. 528/2012  Įstatymu siekiama plėsti biocidinių produktų rinką Europos Sąjungoje užtikrinant žmogaus sveikatos ir gamtos apsaugą.
Dažų direktyva Nr. 2004/42/EC  Direktyva riboja tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų naudojimą dažuose, skirtuose pastatam, jų dalims, mašinų apdailai.