Siųsk užklausas gamintojams ir platintojams

Naudokitės savo teise klausti gamintojo/platintojo apie gaminių sudėtį. Pagal 2007 m. birželio 1 d. įsigaliojusį Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų – vadinamąjį REACH reglamentą, yra sudaromas ir nuolat atnaujinamas sąrašas cheminių medžiagų, keliančių didelį susirūpinimą dėl poveikio žmogaus sveikatai ar aplinkai.

Remiantis šio teisės akto nuostatomis, tiekėjai, gamintojai ir importuotojai gavę užklausą iš pirkėjo privalo per 45 dienas pateikti informaciją apie gaminių sudėtyje esančias didelį susirūpinimą keliančias chemines medžiagas. Pardavėjas privalo pirkėjui nurodyti bent cheminės medžiagos pavadinimą, o jei turi, ir kitą informaciją, kuri leistų gaminį naudoti saugiai.

 Atsakyti į užklausą privalo bet kuris tiekimo grandies atstovas. Užklausą pardavėjui galima pateikti raštu, įprastu laišku arba el. paštu. Taip pat rekomenduojama užklausos kopiją nusiųsti pagal REACH reglamentą gamintojų įsipareigojimų vykdymą kontroliuojančiai institucijai – Aplinkos apsaugos agentūrai (el. pašto adresas: reachclp@aaa.am.lt) prie Aplinkos ministerijos.

Labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų sąrašą taip pat galite rasti Europos cheminių medžiagų agentūros tinklalapyje.

Naudotinos užklausos pavyzdys (lietuvių k.)

Naudotinos užklausos pavyzdys (anglų k.)