Bīstamās vielas viesnīcās un citās tūristu mītnēs

Ķīmiskie produkti, kas tiek izmantoti viesnīcas darbā, var apdraudēt cilvēku veselību un apkārtējo vidi, tādēļ tie ir jāizmanto un jāuzglabā piesardzīgi, kā arī, ja iespējams, jāaizstāj ar mazāk bīstamām alternatīvām.

Kāpēc vajadzētu pievērst uzmanību bīstamajām vielām tūristu mītnēs

 • Lai uzturētu veselīgāku un drošāku vidi klientiem un darbiniekiem. Der atcerēties, ka bīstamas vielas var radīt ne tikai tūlītēju kaitējumu veselībai (kairināt acis vai elpceļus u.c.), ko viegli pamanīt, bet arī nopientas veselības problēmas ilgtermiņā, piemēram, veicināt ļaundabīgu audzēju veidošanos, iedzimtus defektus, dažādu orgānu slimības.
 • Lai piesaistītus vai vismaz neatbaidītu klientus, kuriem ir paaugstināta jutība pret ķīmiskajām vielām.
 • Lai samazinātu izmaksas, kas var rasties, novēršot bīstamo vielu radītās negatīvās sekas.
 • Jo preventīvie pasākumi ir lētāki nekā negatīvo seku novēršana.

Kur sastopamas bīstamās vielas tūristu mītnēs

 • dažādos uzkopšanas un tīrīšanas līdzekļos, piemēram,  ķīmiskās tīrīšanas, peldbaseinu uzkopšanas, tualešu tīrīšanas, traipu izņemšanas līdzekļos
 • remontpreceēs, piemēram, krāsās, lakās
 • pesticīdos, piemēram, fungicīdos, herbicīdos
 • sašķidrinātā gāzē
 • naftas produktos, piemēram, degvielā

Kā atpazīt ķīmiskos produktus, kuros ir bīstamās vielas

 • bīstamības piktogramma/-as
 • bīstamības apzīmējumi (H frāzes, EUH papildu apzīmējumi)
Piemēram, H300 – 373 frāzes brīdina par veselības apdraudējumiem. Dedalizētu informāciju skatīt šeit.
 • drošības un drošas uzglabāšanas prasību apzīmējumi (P frāzes)
Detalizētu P frāžu skaidrojumu skatīt šeit.
 • informācija drošības datu lapā
Pieprasiet to produkta piegādātājam. Tajā atradīsiet informāciju par produkta sastāvu, sastāvdaļu bīstamību, pirmās palīdzības  un avārijas gadījumā veicamo pasākumu aprakstu, darba drošības, uzglabāšanas un lietošanas noteikumus, kā arī citu no drošības, vides, cilvēku dzīvības un veselības aizsardzības viedokļa nozīmīgu informāciju.

 

Kā samazināt riskus

Vispārīgie principi

Ja nav iespējams pilnībā novērst risku, to nepieciešams samazināt. To var panākt ar:

 1. Aizvietošanu. Vai konkrētā viela vispār ir jāizmanto? Varbūt ir iespējams izmantot, piemēram, tīrīšanas līdzekļus, kas nesatur bīstamās vielas? Varbūt ir iespējams izmantot tādu tīrīšanas metodi, kas neparedz bīstamo vielu izmantošanu? Varbūt vismaz daļu tīrīšanas līdzekļu var aizstāt ar videi un veselībai draudzīgākām ekomarķētām alternatīvām?
 2. Izolēšanu – tiek nodrošināts tas, ka ar bīstamajām vielām saskaras tikai tie darbinieki, kuri tās izmanto savu tiešo pienākumu veikšanai. Tīrīšanu veic tajā laikā, kad tuvumā ir pēc iespējas mazāk cilvēku. Jānodrošina tas, ka tiek atdalītas darba telpas no telpām, kurās atrodas bīstamās vielas. Pareizi jāuzglabā šīs vielas un produkti.
 3. Administratīvajām metodēm, piemēram, regulārām apmācībām.
 4. Individuālo aizsardzības līdzekļu izmantošanu – nepieciešamības gadījumā ir jāizmanto ādas, acu un elpošanas sistēmas individuālie aizsardzības līdzekļi.

Darba devēja pienākumi

 • Novērtēt risku un nodrošināt darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumā.
 • Apzināt visas normatīvās prasības, kā arī uzņēmuma standartus, kas piemērojami ķīmisko produktu uzglabāšanai, lietošanai un utilizēšanai.
 • Pārliecinieties, ka visi produkti ir pareizi marķēti un  tiem ir drošības datu lapas.
 • Nodrošināt, lai darbinieki saņemtu instruktāžu un tiktu apmācīti darba aizsardzības jomā.
 • Nodrošināt pasākumus, kas nepieciešami pirmās palīdzības sniegšanai, ugunsdzēšanai, darbinieku un citu personu evakuēšanai.

Darbinieku pienākumi

 • Lietot bīstamas vielas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju (ražotāja instrukcijas, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu drošības datu lapas u.c.).
 • Lietot kolektīvos, kā arī individuālos aizsardzības līdzekļus.
 • Rūpēties par savu un apkārtesošo drošību un veselību.
 • Nekavējoties ziņot par nelaimes gadījumu darbā, kā arī par jebkuriem darba vides faktoriem, kuri rada vai var radīt risku drošībai un veselībai, arī par trūkumiem uzņēmuma darba aizsardzības sistēmā.
 • Piedalīties darba devēja rīkotajās instruktāžās un apmācībās darba aizsardzības jomā.

Kur iegūt papildu informāciju