Tīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi

Kā noteikt tīrīšanas līdzekļu atbilstību zaļajam iepirkumam

Pirmā iespēja – izvērtējot vielas, kas nedrīkst būt produkta sastāvā

Lai to izdarītu, jums būs nepieciešama produkta drošības datu lapa.

1.Pārbaudiet, vai kāda no sastāvā esošajām vielām nav REACH regulas 59 (10) panta vielu sarakstā.

Ja ir, produkts neatbilst zaļajam iepirkumam.

2.Pārbaudiet, vai kādai no sastāvā esošajām vielā, kuras daudzums produktā pārsniedz 0,01 %, nav šādas bīstamības (H) frāzes:

  • H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331, H370, H371, H372, H373 (toksisks, ar letālu iedarbību vai var izraisīt orgānu bojājumus)
  • H317, H334 (sensibilizējošs), izņemot fermentus
  • H340, H341 (mutagēns)
  • H350, H350i, H351 (kancerogēns)
  • H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362 (toksisks reproduktīvajai funkcijai)
  • H400, H410, H411, H412 (izņemot smaržvielas), H413 (kaitīgs ūdens organismiem)

Ja kāda no sastāvdaļām ir klasificēta ar šīm H frāzēm, produkts neatbilst zaļajam iepirkumam.

3. Pārbaudiet produkta bīstamības marķējumus.

Ja produktam ir šādi marķējumi:

  •  toksisks (indīgs)
  •  bīstams veselībai
  •  bīstams videi

tas neatbilst zaļajam iepirkumam.

Ja produktā nav vielas no REACH 59 (10) panta vielu sarkasta un ar kādu no minētajām H frāzēm, kā arī viss produkts nav marķēts ar norādītajiem bīstamības marķējumiem, tas atbilst zaļajam iepirkumam.

Otrā iespēja – izvērtējot, vai produktam ir oficiāls ekomarķējums

Lai to izdarītu, jums ir jāpaskata produkta iepakojums vai jāpieprasa apliecinājums (sertifikāts) no ražotāja/piegādātaja.

1. Ja produktam piešķirts starptautiski atzīts ekomarķējums, piemēram:

 

tad produkts atbilst zaļajam iepirkumam.

Ņemiet vērā, ka pašu uzņēmumu izdomāti marķējumi un uzraksti eko-, bio- u.tml. nepadara produktu atbilstošu zaļajam iepirkumam. Vairāk par oficiāliem ekomarķējumiem meklējiet šeit.

2. Ja produktam nav piešķirts starptautiski atzīts ekomarķējums, tad jāizmanto pirmā iespēja (skat. sākumā).

Kā noteikt tīrīšanas pakalpojumu atbilstību zaļajam iepirkumam

1. Uzņēmumam tīrīšanas pakalpojumi jāsniedz videi draudzīgā veidā. To var apliecināt, piemēram, vides pārvaldības sistēma pretendenta uzņēmumā (EMAS, ISO 14001).

2. Tīrīšanas pakalpojumu sniedzēja izmantotajiem tīrīšanas līdzekļiem  jāatbilst tiem pašiem kritērijiem, kas nepieciešami, lai atbilstu zaļajam iepirkumam.

3. Tīrīšanas pakalpojumu sniedzējam  regulāri jāsniedz pārskati par izmantoto līdzekļu specifiku un daudzumu. Uzsākot jaunu līdzekļu izmantošanu, tam jāsniedz informācija par to atbilstību sākotnējai tehniskajai specifikācijai.